KIPP Miami Logo

Thanks to the generous support of our partners, KIPP Miami raised $305,933 on Give Miami Day.